Пет05202022

Last updateСря, 18 Май 2022 11am

Регистрации в Търговски регистър на БТПП

Регистрация в единнен доброволен търговски регистър на БТПП

БТПП поддържа повече от 40 години Единен търговски регистър на български фирми и други правни субекти, който е доброволен.

Неговата основна, приоритетна функция е насочена към обслужване на обществото и бизнеса и издаване и заверка на последващи документи, подпомагащи предприемачите за осъществяване на външнотърговската им дейност.

Актуализация на обстоятелствата, подлежащи на регистрация

За поддържане на регистъра в актуално състояние, по заявление на търговеца с приложени към него документи, Палатата ежедневно отразява настъпили промени и осъвременява вписаните данни. Бързата и навременна актуализация на данните е изключително важна за търговците, тъй като е свързана със защита на техните интереси и интересите на трети лица.

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo